Rezygnacja

Konsument ma prawo zrezygnować (odstąpić) od umowy ubezpieczenia, w przypadku zakupu polisy podróżnej, której okres ochrony jest dłuższy niż 30 dni.

ODSTĄPIENIE następuje poprzez złożenie Ubezpieczycielowi stosownego oświadczenia

 • które wystarczy wysłać (aby zachować ustawowy termin) przed upływem 30 dni od dnia:
  • poinformowania o zawarciu umowy (komunikat: Gratulacje, kupiłeś ubezpieczenie!)
  • otrzymania polisy, potwierdzającej zakup (e-mail, wysyłany do Ciebie tuż po zakupie)

ZWROT SKŁADKI, który należny jest konsumentowi w związku z odstąpieniem od umowy:

 • realizuje Ubezpieczyciel po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  • niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
   od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  • z potrąceniem wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną
   tzn. za okres, gdy korzystałeś z ochrony ubezpieczeniowej

Konsument nie ma prawa odstąpienia w sytuacji gdy umowa ubezpieczenia zostanie:

 • zawarta na okres ochrony krótszy niż 31 dni (dot. ubezpieczeń podróży)
 • całkowicie wykonana na żądanie konsumenta przed upływem terminu odstąpienia

* * *

WYPOWIEDZENIE umowy stanowi inną formę rezygnacji z ubezpieczenia, która:

 • wiąże się z koniecznością złożenia Ubezpieczycielowi stosownego oświadczenia
 • nie jest uregulowana ustawowo, dlatego szczegóły znajdziesz w:
  • Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)
  • Karcie Produktu w pkt. 12 (prezentowanej na TRIPU.pl)

Karta Produktu - zestaw informacji dotyczących propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia, określonych w art. 39 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, który przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest:

a) udostępniany na TRIPU.pl podczas prezentacji oferty

b) wysyłany pocztą elektroniczną na adres e-mail

* * *

Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z właścicielem TRIPU.pl można rozwiązać w trybie: